جلسات یک به یک

پاسخ: در صورتی که فراگیر در جلسه یک به یک خود، حاضر یا غایب بوده است، اما بعد از آن به هر دلیلی می خواهد با مربی خود تماس بگیرد، یا در زمانی قبل از جلسه یک به یک خود می خواهد با مربی ارتباط برقرار نماید، فراگیر می تواند تماس تلفنی را با مربی خود داشته باشد. در چنین حالتی مربی در صورت امکان پاسخ دهی به تماس تلفنی در آن زمان، با فراگیر صحبت کرده و سعی می نماید تا فراگیر را متناسب با سوال مربوطه به تالار، جلسه آنلاین یا جلسه یک به یک سوق دهد.
در صورتی که مربی در آن زمان امکان پاسخگویی نداشته باشد، با پیامکی به فراگیر اطلاع داده و در زمان دیگری تماس حاصل می نماید و سعی می نماید تا فراگیر را متناسب با سوال مربوطه به تالار، جلسه آنلاین یا جلسه یک به یک سوق دهد.
یکی از مهارت های مربی در تمامی شرایط و به خصوص این حالت، هدایت و راهنمایی درست فراگیر به بسترهای ارتباطی صحیح می باشد و مربی می بایست تلاش بر افزایش مهارت خود در این حالت نماید.

پاسخ: بله مربی می بایست بابت تصحیح تکالیف فراگیران با شرایط زیر حتما در طول هفته، زمانی را مختص به این موضوع اختصاص دهد:
• در جلسه یک به یک حاضر نشده اند، اما فاز خود را ارسال نموده اند.
• در جلسه یک به یک حاضر شده اند، اما فاز آنها نیازمنده تکمیل بوده است.
• در جلسه یک به یک حاضر شده اند اما فاز خود را انجام نداده بودند و بعد از جلسه فاز خود را ارسال کرده اند.

پاسخ: مربی با فراگیر گپ و گفت را خواهد داشت و علت انجام ندادن فاز را جویا می شود، از فراگیر خواسته می شود که در همین زمان باقی مانده از جلسه، فیلم فاز یا جزوه را مطالعه کند و شروع به کدنویسی فاز نماید (بدون راهنمایی مربی) و مربی فقط بیننده خواهد بود. در انتهای جلسه، هر مقداری از فاز که در این زمان انجام شده بود، مربی تصحیح می نماید.
و هرچقدر از فاز که باقی ماند، بعد از جلسه انجام می دهد و برای مربی ارسال می کند و مربی نهایت تا دو روز بعد از ارسال فاز، تصحیح را انجام خواهد داد.
این موضوع دو حالت دارد: 1- بامطالعه
2- بدون مطالعه

Leave a Comment