تماس با خانواده

مربی به صورت ماهانه و در هفته ی چهارم، با خانواده هر یک از فراگیران صحبت داشته و آنها را از وضعیت فراگیر خود، آگاه می نماید. مواردی که پیشنهاد می شود مربی در این تماس به خانواده منتقل نماید به شرح زیر می باشد:

  1.  وضعیت رنگی فراگیر و تکالیف ارسال شده یا نشده
  2. میزان فعالیت فراگیر در جلسات آنلاین
  3. میزان فعالیت فراگیر در تالار
  4. نحوه ی ارسال فاز
  5. اطلاع رسانی در خصوص برخی از فعالیت ها و وبینارها (که توسط آکادمی برای اولیا برگزار می شود نیز در این تماسها به خانواده منتقل می شود.)

به علاوه مربی می تواند برای این قسمت به خوبی از گزارش های مودل که میزان فعالیت فراگیر را نشان می دهد، نیز استفاده نماید.

Leave a Comment