عمومی

 • نحوه حرکت به طرفین
 • نگاه کردن به طرفین
 • آروم حرکت کردن
 • سریع حرکت کردن
 • پریدن از یک بلوک
 • زنده ماندن زیر آب
 • نحوه نگاه کردن
 • نحوه حرکت به طرفین
 • نحوه سریع تر حرکت کردن
 • نحوه آرام راه رفتن
 • نحوه پرش از مانع یک بلوکی
 • نحوه شنا کردن و زیر آب بودن
 • نحوه ساخت و تخریب بلاک ها
 • نحوه باز و بسته کردن در
 • کوله پشتی،اسکرول در کوله پشتی
 • ساخت ابزار
 • گرفتن جون بیشتر
 • استفاده از موارد داخل کوله
 • اسکین و لباس ها
 • برداشت همه یا تک به تک موارد داخل کوله پشتی
 • بزرگ تر کردن صندوق
 1. شکار مرغ،گوسفند و ..
 2. ساخت اجاق
ساخت وسایل
 1. مشعل
 2. چوب
 3. ذغال
 4. قایق
 5. پله
 1. stone
 2. زغال سنگ
 3. سنگ آهن
 4. کلنگ سنگی
 5. اجاق سنگی
 6. پله سنگی
 1. میزکار
 2. کلنگ(بصورت چوبی،سنگی و فلزی)
 3. تبر(بصورت چوبی،سنگی و فلزی)
 4. بیل(بصورت چوبی،سنگی و فلزی)
 5. شمشیر(بصورت چوبی،سنگی و فلزی)
 6. ساخت لباس (فلزی،طلایی،الماسی)
 7. تفاوت تبرها
 8. تفاوت خیش ها(برای زراعت)
 9. تفاوت بیل ها
 10. قیچی
 11. رفتن به معدن برای دریافت سنگ ها با(کلنگ آهنی و الماسی)
 1. انواع شمشیر
 2. تیر و کمان
 3. سپر
 • نحوه قفل کردن در و جعبه
 • نحوه گذاشتن تابلو برای محافظت از اموال داخل جعبه
 • نحوه شریک شدن در یک جعبه
 • تایمر گذاشتن برای بسته شدن اتوماتیک در

 

 

 

نحوه خرید اندر چست،ساخت و تخریب جعبه
ساخت دروازه ندر و موارد مورد نیاز برای ساخت آن،نحوه خراب کردن سنگ اپتیسین
 • میزان پول در یاسان/bal
 • تبادل یام/pay name hazine
 • تلپورت(درخواست تلپورت

/tpa name

پذیرش/tpaaccept)

 • برگشت به نقطه بازگشت

/back

 • رفتن به دروازه ها(با برداشت وجه)

/warp gate_n

/warp gate_s

/warp gate_w

/warp gate_e

Leave a Comment